www.habitabilidadcedula.es

ARQUITÈCNICS-64                                                                 EQUIP D'ARQUITECTES TÈCNICS ESPECIALITZAT EN CÈDULES D'HABITABILITAT

  Pàgina d'inici

NORMATIVA VIGENT

- LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

- DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions minimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

- DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (derogat)

- DECRET 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat (per a situacions transitòries).

- ORDRE de 8 de octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d'Habitabilidad en els contractes d'arrendament i subministrament dels habitatges.

- DECRET 254/1985, de 6 de setembre, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels Serveis Públics.

- ORDRE PTO/377/2003, de 9 de setembre, sobre l'adaptació a l'ús de sistemes telemàtics del procediment d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.

 

E-MAIL DE CONTACTE:   info@habitabilidadcedula.es

TELÈFONS DE CONTACTE:   608 320 097 / 607 621 506

  Pàgina d'inici

CÈDULA D'HABITABILITAT - CERTIFICAT D'HABITABILITAT - INFORME ITE - INFORME D'ALUMINOSI - PROVES DE LABORATORI - PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA NOVA O REFORMA
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I ENVOLUPANTS DE L'EDIFICI - COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  - VALORACIONS IMMOBILIÀRIES - DELINEACIÓ I AIXECAMENT DE PLÀNOLS (2D I 3D)